Centrum voor natuurlijke integrale leefstijl interventies

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle (behandelings)overeenkomsten tussen Sequana en de patiënt/cliënt.

Artikel 2
Wilt u een afspraak afzeggen dan dient dit tenminste 2 werkdagen van te voren worden afgezegd, zodat we op de geplande tijd nog een andere patiënt(e)/cliënt die op korte termijn een afspraak wil kunnen plannen. 
Bij te late afzegging brengen we de geplande tijd in rekening. Afspraken op maandagochtend dienen uiterlijk voor vrijdagochtend 11.00 uur te worden afgezegd. 

Artikel 3
De door Sequana gedeclareerde kosten dienen na de afspraak contant per pin of via een factuur te worden voldaan. We kunnen echter besluiten, in overleg, de betalingstermijn (14 dagen na ontvangst van de factuur) te verlengen zonder verdere sancties. 

Artikel 4
Indien de patiënt/cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de patiënt in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt Sequana rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom, zolang de patiënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5
Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan Sequana, of de daarvoor door Sequana bevoegde instantie, de patiënt/cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering worden administratiekosten aan de patiënt/cliënt in rekening gebracht.

Artikel 6
Voldoet de patiënt/cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is Sequana zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8
Bij een betalingsachterstand van langer dan 2 maanden is Sequana gerechtigd verdere behandeling of afspraken op te schorten totdat de patiënt/cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.